Com treballem

De les pràctiques professionals a Drecera es desprenen uns Principis Orientadors, guiats per l’ètica i per la cultura. Així doncs, la nostra posició ètica contempla les persones ateses i els professionals com a responsables dels efectes de les seves accions. Tanmateix considerem la cultura com possibilitadora de nous llocs i horitzons tant per als propis professionals com per als nois/es atesos.

És per això que aquests Principis Orientadors fan referència als professionals, a les maneres d’entendre l’acció social i de dur-la a terme. Entenem que, si bé és cert que cada subjecte de l’atenció sempre realitza les seves pròpies eleccions, el professional no pot excusar-se ni escudar-se en la responsabilitat de les persones ateses.

El respecte

Si prenem el principi kantià, considerem la persona
com un fi en si mateix i mai com un mitjà.

La responsabilitat

La responsabilitat consisteix en fer-se càrrec
de les conseqüències dels propis actes.

Dimensió subjectiva del temps

Es tracta de la dimensió del temps que cadascú necessita, que cal tenir en compte i que el professional ha de saber que també està en joc la seva.

L'escolta

L’Escolta que fa el professional ha de permetre que el subjecte pugui passar de la necessitat a enunciar la seva demanda i d’aquí a posar en joc el seu desig.

Circulació pels llocs culturals actuals

La circulació pels llocs culturals actuals, entesa com l’accés als recorreguts que permeten crear, circular, participar-hi, apropiar-se d’aquests nous llocs entesos com els nous horitzons d’època on podem exercir com a actors culturals.

La formació

La formació com a horitzó de treball
tant de cara als subjectes de l’atenció,
amb els que es valori com possibilitat, com dels propis professionals.

Supervisió externa

Arran d’aquestes consideracions, sostenim la importància de la supervisió externa dels equips de professionals per tal d’introduir un temps d’espera que ens permet sostreure’ns de les urgències i pensar alternatives. En aquest sentit el supervisor, com a professional extern distanciat de la Institució, possibilita una altra lectura dels efectes de la pròpia pràctica, que possibilita aquesta anàlisi i que ens remet al treball en suplementarietat.

Treball en xarxa

També sostenim com a principi orientador,
el treball en xarxa entès com a modalitat actual
d’exercir i sostenir el treball professional.

Treball en equip

Tanmateix considerem com a principi orientador el treball en equip, constituït pels diferents professionals que porten a terme el seu treball a partir de l’articulació de les diferències de cadascun dels seus membres. Entenem aquest treball en equip vers converses pedagògiques ubicades en el treball d’hipòtesis educatives i de l’anàlisi de la nostra acció pedagògica.

Responsabilitat de la institució

Finalment, tenim en compte com principi d’orientació,
la responsabilitat del professional en l’exercici de la seva funció.
Això vol dir que hi ha també una responsabilitat de la institució.