CRAE’s LA LLUNA

“L’acolliment residencial és una mesura de protecció destinada a aquells infants i adolescents que no poden estar amb la seva família, mitjançant el qual se’ls proporciona un lloc de residència i convivència que compleixi l’objectiu d’una satisfacció adequada de les seves necessitats de protecció, educació i desenvolupament.“

Programa Marc per als Centres Residencials. DGAIA 2015

0
Nens/es atesos
CRAE La Lluna
0
Joves atesos
CRAE La Lluna Jove

CRAE La Lluna

El CRAE La Lluna té com a finalitat la promoció social del subjecte cercant una alternativa de futur a l’estada al centre: retorn amb la família biològica, acolliment familiar, adopció,… Independentment del temps que resideixin els infants i adolescents al centre doncs, oferim un lloc de vida acollidor i temporal, on es contemplen les activitats, l’acompanyament i la educació que correspon a cada nen/a, garantint el respecte a la privacitat des d’una atenció feta per professionals.

El pilar fonamental del treball que duem a terme amb els infants i adolescents és l’accés a la cultura mitjançant la circulació per espais culturals de valor en l’època actual. Així doncs, pren especial importància l’escolarització obligatòria com a eix fonamental en l’educació i socialització dels infants i adolescents. L’equip educatiu ofereix diferents espais i temps d’atenció per poder acompanyar als infants i adolescents en l’assoliment de les tasques escolars, així com diferents espais de suport escolars, ja sigui al mateix centre (piscopedagògic) com fóra d’ell.

Paral·lelament i com eix fonamental de la nostra acció educativa oferim als nens i adolescents continguts culturals mitjançant una àmplia oferta d’activitats culturals i esportives, així com d’allò que anomenem Espais i Temps Educatius.

Pel que fa a les activitats culturals i esportives aquestes formen part de la oferta d’activitats que ofereix l’equip educatiu ja sigui els caps de setmana com en períodes de vacances. Apostem per les activitats esportives i culturals, no només com a entreteniment per als nens i nenes, sinó com a eina que possibilita l’entrada d’aquests al món de la cultura i, com a tal, possibilita al subjecte escollir i optar per diferents recorreguts.

Els Espais i temps educatius és un projecte del centre, que recau en una INTENCIONALITAT clara: que els nois/es participin en les diferents situacions i accions culturals que des del centre se’ls ofereix per tal que els possibiliti articular les seves particularitats amb l’elaboració progressiva d’un projecte de vida que els permeti vincular-se socialment.

Diàriament s’ofereixen als nens, nenes, adolescents i també als joves uns espais d’aprenentatge oberts a diverses i múltiples possibilitats d’investigació. Uns espais i uns temps d’aprenentatge definits per una dinàmica que permet projectes d’investigació compartits que brinden la possibilitat d’estar en contacte amb diferents sabers i que promou la iniciativa i el pensament obert. Els nens, nenes i adolescents i joves elegeixen participar o no de forma voluntària.

CRAE La Lluna Jove

El CRAE La Lluna Jove té com a finalitat, possibilitar la incorporació amb èxit dels nois/es atesos en una societat actual canviant en diversos àmbits del món social i tecnològic, generant nous desafiaments a les persones i a les organitzacions, que han de manejar-se en escenaris més complexes, dinàmics i incerts que requereixen noves competències de les que tots els que ens dediquem a l’educació tenim l’encàrrec i la funció de proveir.

Pren doncs importància màxima per a l’educador l’interès i el desig en la formació dels adolescents. S’apostarà per la continuïtat dels seus estudis, per la recerca d’uns estudis que interessin i motivin al noi/a, entenent que s’aprèn al llarg de la vida i que allò més important en el seu Projecte vital és romandre enganxat a la xarxa (xarxa de relacions com a xarxa de vida, xarxa cultural), aprenent continguts que li possibilitin “saltar” d’un nòdul d’aquesta a altre i estem convençuts que la formació és la clau per aconseguir-ho.

A partir d’aquí l’equip educatiu organitza els continguts educatius en funció dels processos diferenciats en relació a l’edat del noi/a:

Organitzem doncs en funció de tres franges d’edat, joves de 16 a 17 anys, on es prioritza la continuïtat i finalització de la formació reglada obligatòria i comencem a introduir el coneixement de les diferents institucions públiques dels quals faran ús (tramitació documents, CAP, OTG,…) tot això participant en un espai de diàleg i pressa de decisió juntament amb els altres joves que hi resideixen.

Els joves de 17 a 18 anys on es dona continuïtat al treball anterior i es concreta aquest en la organització i gestió d’una partida pressupostària que li permeti gestionar les despeses pròpies (alimentació, roba, transport) per tal de fer una aproximació a allò que realitzaran un cop estiguin fóra del CRAE.

Finalment el treball adreçat a nois majors de 18 anys, nois amb una resolució judicial de modificació de la capacitat. La transició dels joves amb discapacitat a la vida adulta i activa és un procés llarg, lent, complex i ple d’incerteses que afecta el procés d’integració social d’aquestes persones. Que es puguin incorporar de forma satisfactòria a la societat, com a ciutadans i com a professionals, no sols és un dret que els hauríem de reconèixer com a qualsevol altre persona, sinó que és una exigència ineludible per a les institucions educatives, però també polítiques, així com per als educadors que treballen en l’àmbit.

Sembla ser que el panorama educatiu afavoreix poc al procés de transició a la vida activa i a l’edat adulta de les persones amb discapacitat, però des de l’experiència del CRAE podem valorar que només mitjançant l’educació i per tant també d’itineraris formatius, podem proposar-nos l’objectiu fonamental de l’autonomia personal i la integració social d’aquests nois/es adults.