Programes específics

Espais i temps educatius

Els Espais i temps educatius son uns projectes del centre, que tenen en una INTENCIONALITAT clara: que els nois/es participin de les diferents situacions i accions culturals que des del centre se’ls ofereix per tal que els possibiliti articular les seves particularitats amb l’elaboració progressiva d’un projecte de vida que els permeti vincular-se socialment.

Per tant la idea és afavorir espais que s’obren al diàleg, a la participació i a la possibilitat d’obtenir experiències culturals a partir dels seus interessos, tot respectant els diferents temps d’aprenentatge.

Així diàriament s’ofereixen als nens, nenes, adolescents i joves uns espais d’aprenentatge oberts a diverses i múltiples possibilitats d’investigació. Uns espais i uns temps d’aprenentatge definits per una dinàmica que permet projectes d’investigació compartits que brinden la possibilitat d’estar en contacte amb diferents sabers i que promou la iniciativa i el pensament obert. S’ofereixen propostes plantejades pels adults en les que els nens, nenes i adolescents i joves escullen participar o no de manera voluntària.

Els nens, nenes, adolescents i joves utilitzen aquests espais a diari. Coincideixen en ells diverses edats entre els 9 i els 17 anys i alguns majors de 18 anys de manera que, sovint, els projectes, les idees o les propostes poden arribar a ser compartits.

Les propostes poden arribar a ser molt diverses; no obstant això, hi ha una cosa que les situa a totes sota el mateix paradigma: el fet d’haver estat elegides per ells, de forma voluntària.

Es tracta de projectes compartits; alguns s’inicien i finalitzen en dos-tres mesos, altres s’allarguen en temps molt llargs, com la revista i el teatre. El repte amb cadascun d’aquests programes era que partís de l’interès de cada noi i noia, clar, que tingués una mostra, un resultat del seu treball amb la incorporació de les TIC: blocs, gravacions, aplicatius de programes mitjançant mòbil.

Aquells Espais i Temps que s’han dut a terme al llarg dels anys o que es realitzen en l’actualitat:

  • Creació musical.
  • Teatre.
  • Cuina.
  • Creant llunes.
  • Revista Llunàtics.
  • Creació d’un videojoc.
  • Esport

Àgora

L’Àgora és un espai de conversa entre nens i nenes i nois i noies d’ambdós CRAE i educadors que de forma voluntària hi volen participar. La participació genera el desenvolupament de sentiments de pertinència que possibilita afrontar situacions de crisis i de canvi.

La finalitat del Projecte és que els nois i noies participin més activament i constructivament en les diferents situacions i activitats del CRAE per tal que puguin articular les seves particularitats amb l’elaboració progressiva d’un projecte de vida que els permeti vincular-se socialment.

Per tant s tracta d’afavorir espais que s’obrin al diàleg mitjançant mecanismes participatius i de la recerca del consens en la presa de decisions entre tots els membres. Es fa doncs necessària la contribució a un règim democràtic.

Les trobades es produeixen de forma mensual amb una durada d’unes 2h. aprox. I son articulades entre els nens/es, joves i la directora dels CRAE. Els temes de conversa es centren en l’intercanvi d’experiències i propostes per part dels nens i joves en relació a aspectes del seu interès i també de la convivència en el centre. Tant infants com joves han participat activament d’aquest espai, apostant per la seva continuïtat i repartint-se els diferents càrrecs/rols entre ells: moderador, prendre l’acta, revisió d’acords, ordre del dia.

Aquest és un espai on s’afavoreix la pràctica dels valors democràtics de tolerància, respecte i comunicació. És un espai que intenta que els nois vagin emancipant-se en quant a sortint-se de les “normes” imposades”. Aquestes poc a poc han de poder ser parlades, discutides i entenent el seu propi sentit dins del CRAE.

Atenció a la salut mental

L’atenció i cura de la salut dels infants i joves és un dret bàsic i fonamental i una obligació màxima per part de l’equip educatiu en dur-la a terme. Així doncs es concep com una prioritat el donar resposta i fer-nos càrrec de l’atenció de la salut dels nostres infants des de tots els vessants, física i mental.

En aquest sentit hi ha dos persones de l’equip educatiu que duen a terme la Responsabilitat i el seguiment de tots aquells aspectes que tenen a veure amb la salut dels infants i adolescents atesos i que recau en els tutors i tutores i l’equip educatiu. Les responsables són qui defineixen les accions a fer i fan seguiment a partir del Procediment salut mental i posen en marxa aquelles accions necessàries per garantir que allò definit en el Procediment es porti a terme.

Atenció a famílies

Des de el CRAE La Lluna i La Lluna Jove el treball amb famílies es duu a terme des d’una premissa, el respecte màxim a les diferents famílies amb les que treballem i atenem. Aquest treball s’ha de centrar en l’oferta de recursos i pautes de relació que possibilitin a les famílies exercir les seves funcions. S’atorga així a la família la capacitat de valorar críticament les propostes donades. Això permet elegir aquelles opcions que permetin el compliment de les responsabilitats.

Per tant, entenem que la finalitat del treball amb famílies persegueix la responsabilització dels adults respecte el procés de creixement de l’infant i/o adolescent.

No es tracta de meres imposicions ni d’intromissions en la vida privada amb una coartada “educativa”, sinó d’un treball professional en l’exercici d’unes funcions limitades de suport a les funcions que la família ha d’oferir als seus fills.

Des de el CRAE La Lluna i La Lluna Jove es duu a terme aquest treball a partir del Procediment d’Atenció a les Famílies.

Espai de suport psicopedagògic

Aquest és un espai que té com a finalitat poder donar suport als infants i adolescents en aquells aspectes on mostren més dificultats, ja siguin o no lligats a continguts pròpiament escolars.

Per tant, no es prioritza treballar els deures o tasques escolars sinó altres qüestions relacionades amb els aprenentatges de manera particular i individualitzada.

Treball remunerat

Per tal de possibilitar l’adquisició de diners per afavorir les despeses extraordinàries que els nens i les nenes del CRAE puguin tenir, més enllà d’aquelles despeses necessàries, que ja queden cobertes pel centre, l’equip educatiu proposa el treball remunerat.

És una proposta a partir d’una metodologia que apropa simbòlicament als nens i nenes al món dels adults i que els ofereix uns aprenentatges relacionats amb el món laboral al que en un futur s’hauran d’enfrontar (preparació de currículum, entrevistes de feina, compromís contractual, responsabilitat en l’àmbit laboral, etc.).

MÒBILitza’t!

Al CRAE La Lluna i la Lluna Jove som conscients que vivim en un context de constant canvi. Amb la voluntat que ens ha caracteritzat sempre d’actualitzar-nos i la intenció d’apropar als infants i adolescents atesos a la època actual, l’equip educatiu, juntament amb els infants i joves, a partir de l’Àgora, ha realitzat tot un treball pedagògic que ha permet establir uns criteris d’utilització del mòbil i que ha desembocat en un document i metodologia de treball al qual s’han adscrit els infants i adolescents atesos.