CRAE La Lluna Jove

Al CRAE La Lluna Jove es produeixen variacions significatives en quant al treball realitzat al CRAE La Lluna, com efecte d’una finalitat educativa de resultat diferent caracteritzada pel treball educatiu d’acompanyament a cada jove que els possibiliti l’elaboració progressiva, però sense pausa, d’un propi Projecte de vida que els permeti vincular-se socialment.

El treball que duem a terme al CRAE La Lluna Jove va adreçat específicament a la franja d’edat de 16 a 18 anys, un treball educatiu amb ells centrat en itineraris individualitzats i concebut amb una finalitat: possibilitar que cada jove atès pugui realitzar amb èxit el seu propi procés alhora que s’assoleix l’autonomia suficient per manejar-se en la vida.

El CRAE La Lluna Jove doncs té com a finalitat, possibilitar la incorporació amb èxit dels nois/es atesos en una societat actual canviant en diversos àmbits del món social i tecnològic, generant nous desafiaments a les persones i a les organitzacions, que han de manejar-se en escenaris més complexes, dinàmics i incerts que requereixen noves competències de les que tots els que ens dediquem a l’educació tenim l’encàrrec i la funció de proveir.

Pren doncs importància màxima per a l’educador l’interès i el desig en la formació dels adolescents. S’apostarà per la continuïtat dels seus estudis, per la recerca d’uns estudis que interessin i motivin al noi/a, entenent que s’aprèn al llarg de la vida i que allò més important en el seu Projecte vital és romandre enganxat a la xarxa (xarxa de relacions com a xarxa de vida, xarxa cultural), aprenent continguts que li possibilitin “saltar” d’un nòdul d’aquesta a altre i estem convençuts que la formació és la clau per aconseguir-ho.

A partir d’aquí l’equip educatiu organitza els continguts educatius en funció dels processos diferenciats en relació a l’edat del noi/a:

Organitzem doncs en funció de tres franges d’edat, joves de 16 a 17 anys, on es prioritza la continuïtat i finalització de la formació reglada obligatòria i comencem a introduir el coneixement de les diferents institucions públiques dels quals faran ús (tramitació documents, CAP, OTG,…) tot això participant en un espai de diàleg i pressa de decisió juntament amb els altres joves que hi resideixen.

Els joves de 17 a 18 anys on es dona continuïtat al treball anterior i es concreta aquest en la organització i gestió d’una partida pressupostària que li permeti gestionar les despeses pròpies (alimentació, roba, transport) per tal de fer una aproximació a allò que realitzaran un cop estiguin fóra del CRAE.

Finalment el treball adreçat a nois majors de 18 anys, nois amb una resolució judicial de modificació de la capacitat. La transició dels joves amb discapacitat a la vida adulta i activa és un procés llarg, lent, complex i ple d’incerteses que afecta el procés d’integració social d’aquestes persones. Que es puguin incorporar de forma satisfactòria a la societat, com a ciutadans i com a professionals, no sols és un dret que els hauríem de reconèixer com a qualsevol altre persona, sinó que és una exigència ineludible per a les institucions educatives, però també polítiques, així com per als educadors que treballen en l’àmbit.

Sembla ser que el panorama educatiu afavoreix poc al procés de transició a la vida activa i a l’edat adulta de les persones amb discapacitat, però des de l’experiència del CRAE podem valorar que només mitjançant l’educació i per tant també d’itineraris formatius, podem proposar-nos l’objectiu fonamental de l’autonomia personal i la integració social d’aquests nois/es adults.